NO MEU CORAÇÃO

No meu coração,
No meu coração,
Vem hoje habitar, ó Cristo
Vem para morar, vem ficar
No meu coração, ó Cristo